Dealer login

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Deli Home Netherlands B.V. gevestigd en kantoor­houdend te Gorinchem.

These general terms and conditions were filed on 24 April 2017 at the district court registry in Dordrecht/at the Chamber of Commerce Central Netherlands office under number 23038638.

Artikel 1. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen drie werkdagen.
 5. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten van deze derden zullen aan cliënt worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 3. Prijs

 1. De door ons in onze aanbiedingen vermelde prijzen zijn in Nederlandse valuta en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. In geval van opdrachten of orders aan ons waarbij buitenlandse valuta zijn betrokken, geldt bij de verrekening in Nederlandse valuta uitsluitend de koers van de betrokken vreemde valuta per de datum waarop de schriftelijke bevestiging van de opdracht of order door ons is verzonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan indien en voor zover de termijn tussen de datum van de aanbieding en de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een tijdvak van 60 dagen overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen e.d., in die periode wijzigingen hebben ondergaan. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover het de in prijs verhoogde zaken betreft. Voor die ontbinding is een schriftelijke mededeling van cliënt vereist, door ons te ontvangen binnen 8 dagen nadat wij cliënt mededeling van de prijsverhoging hebben gedaan.

Artikel 4. Betaling

 1. De betaling door cliënt dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden op de wijze als op de factuur aangegeven. Wij zijn gerechtigd het factuurbedrag met 1% kredietbeperkingstoeslag te verhogen. Bij betaling binnen 30 dagen is cliënt gerechtigd deze kredietbeperking in mindering te brengen.
 2. Alle betalingen door cliënt dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting, verrekening of compensatie.
 3. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Bij transacties, bestellingen of afspraken tussen ons en twee of meer cliënten zijn deze cliënten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van hetgeen door hen of één hunner met ons is overeengekomen.
 5. Indien cliënt in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens ons dan komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 45,38, exclusief de omzetbelasting.

Artikel 5. Kwaliteit

 1. Door ons getoonde en verstrekte monsters, voorbeelden, modellen, catalogi, afbeeldingen etc. dienen geacht te worden slechts te zijn getoond of te zijn verstrekt bij wijze van aanduiding en/of verduidelijking. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de monsters, de voorbeelden, de modellen of afbeeldingen afwijken. Opgaven van afmetingen, kwaliteit enz. gelden slechts bij benadering tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk is medegedeeld. Wij zijn bevoegd zaken te leveren die op die punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken.
 2. Wij aanvaarden nimmer verantwoordelijkheid voor een door of namens cliënt uitgewerkt ontwerp noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door cliënt voorgeschreven materialen is cliënt zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van cliënt is bestemd.

Artikel 6. Levering

 1. Zaken worden geladen, reizen en worden gelost immer voor rekening en risico van cliënt, ook indien het retourzendingen betreft.
 2. Cliënt is verplicht de door ons aan hem te leveren zaken af te nemen op het moment waarop hem deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de cliënt.
 3. Cliënt is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van cliënt staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient cliënt terstond op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan cliënt geacht wordt hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande door ons niet meer in behandeling genomen.
 4. Indien wij dit wensen, is cliënt verplicht ons de gelegenheid te geven de gegrondheid van de reclame te verifiëren, zulks indien wij dat wensen door een door ons aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht en vervalt iedere aansprakelijkheid onzerzijds.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Wij zijn altijd en zulks uitsluitend te onzer beoordeling gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen. Weigering van cliënt om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd ons recht tot vergoeding van onkosten en winstderving en zonder gehouden te zijn enige schade van cliënt te vergoeden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat cliënt al onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekort schieten zijdens de cliënt in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tijdig zullen zijn voldaan.
 2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van cliënt, cliënt enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, of overlijden wanneer cliënt een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op cliënt direct en volledig opeisbaar zijn.
 3. De zaken kunnen door cliënt in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 4. Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij cliënt of derden, die die zaken voor cliënt houden, weg te halen of weg te doen halen. Cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan ons verschuldigde bedrag per dag.
 5. Tot zekerheid van correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door cliënt getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. De cliënt vrijwaart ons van alle eventueel jegens ons geldend te maken aanspraken wegens inbreuk op octrooi, merk of gebruiksrecht, recht op handelsmodellen of op enig ander recht van derden, indien een dergelijke aanspraak voortvloeit uit door de cliënt aan ons verstrekte tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzing ten behoeve van de fabricage van het door de cliënt bestelde product. Indien een derde op grond van een dergelijke inbreuk tegen de vervaardiging van het betreffende product bezwaar maakt, zijn wij zonder meer gerechtigd de verdere leveringen te staken en overeenkomsten ter zake te annuleren, alsmede vergoeding te verlangen van de cliënt voor door ons gemaakte kosten, onverminderd onze aanspraken op verdere schadevergoeding zonder dat wij zelf tot enige schadevergoeding jegens de cliënt zijn gehouden.
 2. Alle afbeeldingen, teksten, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen e.d. door ons vervaardigd en/of aan de cliënt verstrekt, en alle daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten, blijven ons eigendom of van onze toeleveranciers en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter hand gesteld of getoond worden. Zij dienen op eerste verzoek onmiddellijk aan ons te worden teruggegeven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien door ons van derden betrokken zaken of diensten worden doorgeleverd wordt door ons aan cliënt niet meer garantie gegeven dan door ons van onze leverancier is verkregen.
 2. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door cliënt bij ons schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Cliënt heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken op enigerlei wijze zijn bewerkt, indien vóór het bewerken geen aanleiding was tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame.
 3. Reclames geven cliënt geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 4. Indien de reclame gegrond is, zullen wij te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Behoudens opzet en grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten, zijn wij nimmer tot verdere schadevergoeding verplicht.
 5. Indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen kosten van de- en hermontage, gederfde winst, boetes en gemiste omzet, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Overmacht

 1. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen van welke aard dan ook, waaronder wordt begrepen stakingen bij ons bedrijf, bij onze toeleveringsbedrijven of bij voor ons werkende transportbedrijven, een algemeen gebrek aan benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
 2. In geval van overmacht zijn wij, te onzer keuze, gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de koop, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien cliënt ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen ons en cliënt terzake van enige transactie of overeenkomst gerezen, zullen in eerste instantie worden berecht door de competente rechter in het arrondissement waar ons kantoor is gevestigd of in het arrondissement waar onze raadsman zijn kantoor heeft gevestigd, zulks behoudens onze bevoegdheid de gewone competentieregels toe te passen.

Artikel 12. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Indien geen tijdstip van in werking treden, is medegedeeld, treden wijzigingen jegens cliënt in werking zodra hij van de wijziging op de hoogte is gebracht.
usermagnifiercrossmenuchevron-down